Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự avataiwan.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.
Bạn đang xem: Flea market là gì

Therefore, they had all been to the local flea market, or whatever it is called, & bought second-hand oil heaters.
Some former students clayên ổn that for-profit colleges make them feel lượt thích they went to lớn the flea market and bought themselves a degree.
The traders at the flea market are willing to lớn explain the stories behind each item they are selling.
The flea market features a variety of antiques, art, clothes, pottery, some food, và typical second-hvà flea market goods.
The farmers" market, with over 70 stalls, is the largest in the region, as is the weekday flea market.
Most hamfests feature a flea market, where the attendees buy & sell equipment, generally from & for their personal stations.
After failing, the building became a mall, flea market, bingo hall và private school before finally becoming a walk-in medical center.
Shops are open on this day and there are displays by various businesses, traditional arts và crafts and a great flea market.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những biên tập viên avataiwan.com avataiwan.com hoặc của avataiwan.com University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
*Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tiamo Là Gì ? Tã¬M HiểU Về Tiamo Lã  Gã¬

a story or piece of news discovered và published by one newspaper before all the others

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập avataiwan.com English avataiwan.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: ​ Bảo Lãnh Thanh Toán Là Gì ? Vận Tải Phượng Hoàng Bảo Lãnh Thanh Toán /Bảo Lãnh Vay Vốn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blog